• RODO

RODO - DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest

Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w

tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują

się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 1. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z

zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku

jest:

umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b

RODO),

ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz

prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

 1. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 2. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 3. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych

Kupującego;

 1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową

zawartą przez Sklep;

 1. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. ich sprostowania,
 4. usunięcia,
 5. ograniczenia przetwarzania,
 6. przeniesienia danych do innego administratora

a także prawo:

 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze

szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na

art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).

 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu

danych z § 2 Regulaminu.

 1. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.